Търси
Filters
Close

Политика за поверителност

 

GNC.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до GNC.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. GNC.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти. Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни съхраняваме. Вие можете да се свържете с нас за да изтрием или корегираме Вашите лични данни.

Можете да използвате този Сайт без да ни предоставяте лични данни. Едновременно с това ние Ви предоставяме и възможността да се регистрирате в нашия Сайт, което ще Ви улесни в използването на Сайта. Лични данни за Вас ще бъдат събрани ако доброволно и преднамерено изберете да се регистрирате в нашия Сайт, да ни изпратите коментар или запитване.

Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

1. Принципи и видове на обработваните лични данни:
"Нутри Център"ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент"). При обработването на лични данни "Нутри Център" ЕООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
Под лични данни следва да се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя - физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
"Нутри Център" ЕООД използва "бисквитки" на сайта, за което дружеството не събира или обработва лично данни.
С оглед изпълнение на Общите условия, както и встъпване или изпълнение облигационни отношения с "Нутри Център"ЕООД, дружеството може да обработва и съхранява следните лични данни на потребителите - физически лица, а именно:
• Име;
• Фамилия;
• Парола;
• Адрес;
• Имейл;
• Телефонен номер;
• Пол.
Горепосоченото изброяване е изчерпателно като обемът на обработваните лични данни може да бъде намаляван, съобразно спецификата на различните случаи. "Нутри Център" ЕООД ще обработва посочените от потребителя данни с оглед изпълнение на собствените си договорни задължения, като в тази връзка може да съхранява и начините на плащане или доставка.
2. Цели и срок на обработването:
"Нутри Център ЕООД" ЕООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:
• Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
• Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
• Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на неперсонализирана реклама.
• Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на персонализирана реклама.
• Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква "в", чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на "Нутри Център ЕООД" във връзка с развитието на неговата търговска дейност.
• Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на "Нутри Център ЕООД" във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.
Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на "Нутри Център ЕООД" за периода, през който акаунтът на физическото лице – ПОТРЕБИТЕЛ в сайта е активен/действащ, както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа на деактивиране.
С цел извършване на всяка доставка на "Нутри Център ЕООД" ЕООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на следните лицензирани пощенски оператори – куриери, а именно: "Спиди". В тези случай потребителят може да получава SMS известия или обаждания.
3. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ – субект на лични данни, както начините за тяхното осъществяване:
• Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от "Нутри Център ЕООД" информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на "Нутри Център" ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на коригиране – В случай че личните данни обработвани от страна на "Нутри Център ЕООД" са неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право "да бъдеш забравен" – Потребителят има право да поиска от "Нутри Център ЕООД" при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на "Нутри Център" ЕООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.
• Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от "Нутри Център" ЕООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на "Нутри Център" ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на възражение – Потребителят има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на жалба – В случай че потребителят има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към "Нутри Център" ЕООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
• Разширени права във връзка с автоматизираното обработване на лични данни и профилиране – Що се касае до автоматизирано обработване включващо и профилиране, потребителят наред с гореописаните права има и допълнителното право да поиска човешка намеса от страна на "Нутри Център" ЕООД и да оспори автоматизираното решение. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права ПОТРЕБИТЕЛЯТ при тяхното осъществяване следва да отправя до "Нутри Център" ЕООД всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес: [email protected] или по пощата на следния адрес: гр. София, жк Красно село, ул. Хубча, бл. 194, вх. Д. Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. "unsubscribe".
Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от "Нутри Център" ЕООД, за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.
При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя "Нутри Център" ЕООД ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.
4. Лични данни, без които не може:
За целите на изпълнението на договора и създаването на клиентски акаунт при попълване на заявление за първоначална регистрация е абсолютно необходимо "Нутри Център" ЕООД да получи от потребителя следните лични данни: име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер и пол.
В случай, че потребителят желае да се ползва от привилегиите на програмата на "Нутри Център ЕООД" ЕООД "Златна карта" и притежава вече карта или иска да получи такава, то тогава същият е необходимо да предостави и следните лични данни: номер на Златна карта.
5. Сигурност на личните данни:
"Нутри Център" ЕООД предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност и възможно най-всеобхватна защита на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ от нежелан достъп. Наред с това дружеството използва процедура по криптиране в някои области като например клиентския акаунт, формуляра за контакт на сайта и т.н. "Нутри Център" ЕООД за обработването на предоставената от потребителя информация използва също така и SSL – протокол, за да предотврати или поне ограничи възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Това обстоятелство може да бъде установено от статуса на браузъра на потребителя и по-скоро от това, че символът катинар е заключен и адресната лента започва с "https".
"Нутри Център" ЕООД освен за целите на обработване на заявките и по-скоро извършване на доставка на поръчаната стока не предава обработвените лични данни на трети лица.
6. Лица обработващи лични данни и обработка на лични извън ЕС:
"Нутри Център" ЕООД може да използва трети (външни) юридически или физически лица обработващи лични данни за горепосочените цели на обработване на лични данни. Обработващите лични данни обработват личните данни по възложение на "Нутри Център" ЕООД и са задължени спрямо дружеството да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и имат достъп само до данни необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват или до степента, до която потребителят се е съгласил с обработката и използването на данните. В случай, че "Нутри Център" ЕООД избере за доставчици на услуги лица обработващи лични данни в страни извън ЕС, които нямат признато високо ниво на защита на личните данни дружеството ще гарантира адекватната защита на личните данни чрез договорни разпоредби или други надлежни правни инструменти.
Личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, като органи за контрол на административни правила или за наказателно преследване само в рамките на допустимото от закона.
7. Съгласие за обработване на лични данни:
Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” разположен на уебсайтa www.gnc.bg ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:
• Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, телефон и поща;
• Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, телефон или друг подходящ електронен път;
• Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта "Нутри Център" ЕООД може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.
• Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, телефон и поща. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. Участие в марекетингови проучвания по имейл, телефон и поща.