Търси
Filters
Close

Правила и условия на сайта

 

Моля внимателно прочетете правилата и условията на нашия сайт, преди да го използвате. Ако използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. В случай че не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.


Промоциите, обявени в интернет-магазина на www.gnc.bg се отнасят за интернет-магазина на www.gnc.bg и могат да се различават от промоциите във физическите обекти. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.
 

Тук може да намерите общите условия, съгласно които интернет магазина www.gnc.bg предоставя услуги на потребителите си.Тези условия обвързват всички потребители. Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Нутри Център EООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични  данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Нутри Център EООД. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра IP адрес на потребител, както и всяка друга информация. GNC.bg си запазва правото да може да променя условията на сайта.

 

Общи правила:

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта на Нутри Център EООД, за краткост наричан ПРОДАВАЧ и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост КУПУВАЧ.

ПРОДАВАЧЪТ, като създател и собственик на този интернет сайт www.gnc.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Цялото съдържание на сайта, софтуер, снимки, графики, текстове и интерфейс са собственост на Нутри Център EООД. Това съдържание е направено с цел да помага на клиентите на сайта да се възползват максимално от нашите услуги. Всяко друго използване на изброените по-горе материали, включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на Нутри Център EООД се наказва от закона.

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa www.gnc.bg, преди да извършите покупка на стока.
Страницата (интернет-магазинът) е собственост на “Нутри Център" ЕООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.
"Нутри Център" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 201361781, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ул. Гео Милев № 35, ет. Партер
С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между доставчика - “Нутри Център" ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.
САЙТЪТ предоставя възможност за покупка - бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.
Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.
Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.
С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие се съгласявате да получавате писма и телефонно обаждане с  важна информация относно вашата поръчка или вашия профил в Remedium.bg, както и да получавате информация относно бъдещи промени, промоции и активности.

 

Права и задължения на ПРОДАВАЧА:

 - Да осигурява наличност по вид и количества съобразени със заявките на КУПУВАЧА.

 - ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост. Стоките публикувани за продажба в уебсайта са оригинални, с доказан произход.

 - Всички стоки, продадени и доставени от ПРОДАВАЧА, остават собственост на ПРОДАВАЧА до окончателното уреждане на всички финансови задължения на КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА.

 - Да предоставя на КУПУВАЧА необходимите документи, свързани с доставката на стока.

 

 - ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да не продава и да не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от КУПУВАЧА лична информация на трети лица.

 

САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него. САЙТЪТ предоставя богат избор на стоки от реномирани търговски марки с  описания и снимков материал.
Стоките, които се предлагат за продажба чрез САЙТА са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.
Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.
Възможно е да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните (реални) цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя не е умишлено създадена, а е изцяло в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката.
Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси.
Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

 

Права и задължения на КУПУВАЧА:

 - КУПУВАЧЪТ се задължава да  заплаща в срок получената от ПРОДАВАЧА стока по цените и при условията уговорени в настоящите Общи условия и неговите приложения, неразделна част от Общите условия.

 - Да посочи адрес за доставка, както и да приеме лично стоката, като даде необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА за предаване на стоката. В случай, че КУПУВАЧЪТ не може лично да приеме стоката, същият е длъжен да уведоми за това ПРОДАВАЧА и да посочи трето лице, което да приеме стоката.

 - КУПУВАЧЪТ е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”.

 - КУПУВАЧЪТ има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на пет часа в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката КУПУВАЧЪТ не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от магазина. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателния протокол се унищожава. В случай, че след изтичането на този срок, КУПУВАЧЪТ няма право да се откаже от договора, освен в случаите предвидени в Закона за защита на потребителите. При отказ за получаване на закупения продукт, КУПУВАЧЪТ заплаща разходите за доставката до адреса на КУПУВАЧА и до адреса на ПРОДАВАЧА.

 - Да приеме и провери лично или чрез трето лице количеството и качеството на стоката, като удостовери това с подписа си върху приемо-предавателен протокол или стокова разписка (сметка или фактура). При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като КУПУВАЧЪТ губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 - КУПУВАЧЪТ също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина. Ако КУПУВАЧЪТ на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

 

Конфиденциалност и декларация за защита на личните данни:
1. Принципи и видове на обработваните лични данни:
"Нутри Център"ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент"). При обработването на лични данни "Нутри Център" ЕООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
Под лични данни следва да се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя - физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
"Нутри Център" ЕООД използва "бисквитки" на сайта, за което дружеството не събира или обработва лично данни.
С оглед изпълнение на  Общите условия, както и встъпване или изпълнение облигационни отношения с "Нутри Център"ЕООД, дружеството може да обработва и съхранява следните лични данни на потребителите - физически лица, а именно:
• Име;
• Фамилия;
• Парола;
• Адрес;
• Имейл;
• Телефонен номер;
• Пол.
Горепосоченото изброяване е изчерпателно като обемът на обработваните лични данни може да бъде намаляван, съобразно спецификата на различните случаи. "Нутри Център" ЕООД ще обработва посочените от потребителя данни с оглед изпълнение на собствените си договорни задължения, като в тази връзка може да съхранява и начините на плащане или доставка.
2. Цели и срок на обработването:
"Нутри Център ЕООД" ЕООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:
• Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
• Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
• Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на неперсонализирана реклама.
• Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на персонализирана реклама.
• Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква "в", чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на "Нутри Център ЕООД"  във връзка с развитието на неговата търговска дейност.
• Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на "Нутри Център ЕООД"  във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.
Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на "Нутри Център ЕООД"  за периода, през който акаунтът на физическото лице – ПОТРЕБИТЕЛ в сайта е активен/действащ, както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа на деактивиране.
С цел извършване на всяка доставка на "Нутри Център ЕООД" ЕООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на следните лицензирани пощенски оператори – куриери, а именно:  "Спиди". В тези случай потребителят може да получава SMS известия или обаждания.
3. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ – субект на лични данни, както начините за тяхното осъществяване:
• Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от "Нутри Център ЕООД" информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на "Нутри Център" ЕООД  да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на коригиране – В случай че личните данни обработвани от страна на "Нутри Център ЕООД" са неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право "да бъдеш забравен" – Потребителят има право да поиска от "Нутри Център ЕООД"  при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на "Нутри Център" ЕООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.
• Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от "Нутри Център" ЕООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на "Нутри Център" ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на възражение – Потребителят има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на жалба – В случай че потребителят има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към "Нутри Център" ЕООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
• Разширени права във връзка с автоматизираното обработване на лични данни и профилиране – Що се касае до автоматизирано обработване включващо и профилиране, потребителят наред с гореописаните права има и допълнителното право да поиска човешка намеса от страна на "Нутри Център" ЕООД и да оспори автоматизираното решение. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права ПОТРЕБИТЕЛЯТ при тяхното осъществяване следва да отправя до "Нутри Център" ЕООД всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес: [email protected] или по пощата на следния адрес: гр. София, жк Красно село, ул. Хубча, бл. 194, вх. Д. Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. "unsubscribe".
Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от "Нутри Център" ЕООД, за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.
При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя "Нутри Център" ЕООД ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.
4. Лични данни, без които не може:
За целите на изпълнението на договора и създаването на клиентски акаунт при попълване на заявление за първоначална регистрация е абсолютно необходимо "Нутри Център" ЕООД да получи от потребителя следните лични данни: име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер и пол.
В случай, че потребителят желае да се ползва от привилегиите на програмата на "Нутри Център ЕООД" ЕООД  "Златна карта" и притежава вече  карта или иска да получи такава, то тогава същият е необходимо да предостави и следните лични данни: номер на Златна карта.
5. Сигурност на личните данни:
"Нутри Център" ЕООД предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност и възможно най-всеобхватна защита на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ от нежелан достъп. Наред с това дружеството използва процедура по криптиране в някои области като например клиентския акаунт, формуляра за контакт на сайта и т.н. "Нутри Център" ЕООД за обработването на предоставената от потребителя информация използва също така и SSL – протокол, за да предотврати или поне ограничи възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Това обстоятелство може да бъде установено от статуса на браузъра на потребителя и по-скоро от това, че символът катинар е заключен и адресната лента започва с "https".
"Нутри Център" ЕООД освен за целите на обработване на заявките и по-скоро извършване на доставка на поръчаната стока не предава обработвените лични данни на трети лица.
6. Лица обработващи лични данни и обработка на лични извън ЕС:
"Нутри Център" ЕООД може да използва трети (външни) юридически или физически лица обработващи лични данни за горепосочените цели на обработване на лични данни. Обработващите лични данни обработват личните данни по възложение на "Нутри Център" ЕООД и са задължени спрямо дружеството да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и имат достъп само до данни необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват или до степента, до която потребителят се е съгласил с обработката и използването на данните. В случай, че "Нутри Център" ЕООД избере за доставчици на услуги лица обработващи лични данни в страни извън ЕС, които нямат признато високо ниво на защита на личните данни дружеството ще гарантира адекватната защита на личните данни чрез договорни разпоредби или други надлежни правни инструменти.
Личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, като органи за контрол на административни правила или за наказателно преследване само в рамките на допустимото от закона.
7. Съгласие за обработване на лични данни:
Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” разположен на уебсайтa www.gnc.bg ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:
• Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, телефон и поща;
• Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, телефон или друг подходящ електронен път;
• Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта "Нутри Център" ЕООД може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.
• Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, телефон и поща. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. Участие в марекетингови проучвания по имейл, телефон и поща.

 

Цени:

Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане

 - При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), КУПУВАЧЪТ следва да заплатите в брой на куриера стойността на поръчката, транспортните разходи, заедно с 0,5% такса наложен платеж и такса гориво, ако има обявена такава. Разходите по инкасо и застраховка на стоките са за сметка на ПРОДАВАЧА.

 

 

Ограничаване на отговорността
"Нутри Център"ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. "Нутри Център" ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

 

 

Условия за сключване на договор - регистрация
За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти, отстъпки и нови продукти. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.
Доставчикът е регистрирано лице по смисъла на Закона за защита на личните данни, което гарантира, че предоставените лични данни при сключване на договора няма да бъдат използвани за цели, различни от целта на предоставянето им.
За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва:
Да е попълнил вярно on-line форма, намираща се на САЙТА. При попълване на формата ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 

Сключване и изпълнение на договора
С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa www.gnc.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.
Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „Съгласен съм с Общите условия”.
Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона "Поръчай". На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:
Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;
Изберете начин на плащане; Изберете начин на доставка.
След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката и ние ще се свържем с Вас за потвърждение.
С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

 

Защита на потребителите
Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й. Клиентът трябва да предостави стоката в търговски вид, заедно с касова бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя спрямо нас чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез представения по-долу образец на Приложение № 6 към ЗЗП. Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес гр. София, жк Красно село, ул. Хубча, бл. 194, вх. Д

 

В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със същата без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Вас и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: гр. София, жк Красно село, ул. Хубча, бл. 194, вх. Д. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

 

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До: „Нутри Център" ЕООД, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София,  ул. „Гео Милев“ № 35,  ет. Партер, тел: .02 859 30 26, ел. адрес: [email protected]

 

- С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Поръчано на/получено на: ..................................... г.
- Име на потребителя/ите: ..................................................................................................................................................................................................
- Адрес на потребителя/ите: ...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
- Подпис на потребителя/ите : ................................................
- Дата: ................................

 

 

 

Законова гаранция( Рекламация)
По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

 

 

Доставка
"Нутри Център"ЕООД използва куриерска фирма:  Speedy за всички свои доставки. Съгласявайки се с общите условия, клиентът се съгласява и с условията за доставка. Пълните условия за доставка ще намерите тук

Стандартният срок за доставка е до 5 работни дни, но много от поръчките се доставят на следващия работен ден. Моля обърнете внимание на факта, че е възможно в някои случаи доставката да бъде забавена, поради текуща липса на наличности, за което своевременно ще бъдете уведомени!
Цената за доставка е посочена отделно от цената на продукта във вашата поръчка. Цената на доставката не е включена в стойността на наложения платеж.  За поръчки над 70 лв доставката е безплатна.

 

 

Авторски права:

 

Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

 

 

 

Промени в Общите условия:

 

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ПРОДАВАЧА. Промените в Общите условия не засягат отношенията между КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки. Настоящите общите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.

 

 

 

 

 

Важна информация за клиентите на www.gnc.bg:

 

Екипът на Нутри Център ЕООД се старае да поддържа винаги актуална информация на сайта gnc.bg. При смяна на визии и съдържание на продукти, се изисква определено технологично време, за да може информацията да се обнови и на сайта gnc.bg.

 

 

 

 

Последна промяна: 22.05.2018 година.